Executive Search & Selection

”Anzet A/S skaber værdi med garanti for kunder og kandidater”

Executive Search & Selection er en særlig disciplin, hvor vi står til rådighed, når jeres næste leder eller bestyrelsesmedlem skal findes. Disciplinen indebærer en ekstra grundig rekrutteringsproces, som ofte foregår i en konfidentiel og dybt fortrolig atmosfære.

Når Anzet A/S, Executive Search & Selection rekrutterer ledere og bestyrelsesmedlemmer, anvender vi en procesmodel, der ideelt er opdelt i fem faser:

Første fase
Jobanalyse

Det drejer sig om en udvidet jobanalyse i forhold til en almindelig rekrutteringsproces, hvor alle relevante informationer om stillingen tilvejebringes. Herunder forretnings- og arbejdskulturelle forhold, virksomhedens krav og forventninger til ledelsesstil, erfaring og hidtidig performance. Analysen afstemmes med virksomheden med henblik på at sikre det helt rigtige match.

Anden fase
Annoncering

Omfatter tiltrækning af relevante kandidater. På baggrund af den viden, som første fase har tilvejebragt, definerer vi en målgruppe og iværksætter tiltag med henblik på at gøre potentielle kandidater opmærksomme på stillingen. I den proces benytter Anzet A/S både sit eget brede netværk og diverse CV-databaser, samt professionelle målrettede annonceringskanaler.

Tredje fase
Selektering

Handler om udvælgelse af relevante kandidater. Vi udvælger og screener de egnede kandidater i forhold til de specifikke krav og afstemmer med de respektive kandidater. Vi foretager også baggrundstjek for fx at afdække eventuelle uoverensstemmelser mellem opgivne oplysninger og faktiske forhold. I bliver herefter introduceret til det absolut mest kompetente kandidatfelt, og i samarbejde med jer udvælger vi spidskandidater til dybdeinterviews og personlighedstest.

Fjerde fase
Ansættelse

Vedrører selve ansættelsen. Her tilbyder vi bl.a. assistance med udarbejdelse af ansættelseskontrakt og de tilhørende dokumenter.

Femte fase
Onboarding

Det er en fællesbetegnelse for de processer, der skal sikre, at nye medarbejdere tilegner sig den viden og adfærd, der gør dem til effektive aktører i organisationen. Onboarding handler altså om at klæde nye medarbejdere fagligt og kulturelt på til at kunne begå sig i virksomheden. En vellykket onboarding øger sandsynligheden for, at nye medarbejdere skaber værdi i organisationen og minimerer samtidig risikoen for, at de forlader stillingen inden for de første år.

Baggrundstjek

Denne disciplin består grundlæggende i at sammenholde opgivne oplysninger (fx i en kandidats CV) med informationer, som er tilgængelige via fx sociale medier som LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram, samt søgning i databaser som Infomedia. Men disciplinen omfatter også indhentning af referencer – hvilket altid sker efter aftale med kandidaten.

Sikkerhedsundersøgelse

I forbindelse med rekruttering af medarbejdere og/eller ledere til betroede stillinger, som indebærer et stort ansvar – herunder i forhold til økonomi, følsomme oplysninger, kritisk infrastruktur etc. – tilbyder Anzet A/S forskellige former for sikkerhedsundersøgelse i forhold til kandidaten. Disse undersøgelser spænder fra screening af digitale fodaftryk over ’open source-intelligence’ til udvidede baggrundstjek, som munder ud i en integritets-rapport.

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Anzet A/S kan hjælpe jer i gang med rekruttering.

VirksomhedJobsøgende
Vikar sygemelding

73 70 70 83

Sygemelding skal gives 1 time før mødetid